Gwarancje

Zapoznaj się z warunkami gwarancji udzielanej na urządzenia Kärcher

Warunki gwarancji – urządzenia do użytku domowego

A. WSKAZANIE RZECZY, KTÓREJ DOTYCZY GWARANCJA

Niniejsze warunki gwarancji znajdują zastosowanie do wszystkich modeli urządzeń w kategoriach wymienionych poniżej: Urządzenia wysokociśnieniowe: K 2 – K 7, KHP, KHD. Mobilne urządzenia wysokociśnieniowe: KHB, OC 3. Zamiatarki: S. Odkurzacze uniwersalne: WD, KWD. Odkurzacze kominkowe: AD. Odkurzacze z funkcją prania: SE. Odkurzacze z filtrem wodnym: DS. Odkurzacze do pracy na sucho: VC, CVH. Parownice: SC, SI, SV, KST. Szczotki elektryczne: KB, Mopy elektryczne: FC, EWM. Polerki: FP. Myjki do okien: WV, KV, KWI. Roboty czyszczące: RCV, RCF. Oczyszczacze powietrza: AF. Pompy wody: SP, BP. Elektryczne skrobacz- ki do szyb: EDI. Urządzenia do czyszczenia tarasu: PCL. Opryskiwacze akumulatorowe: PSU. Urządzenia do usuwania chwastów: WRE. Dmuchawy do liści: LBL. Nożyce do trawy i krzewów: GSH. Kosiarki: LMO. Podkaszarki: LTR. Nożyce do żywopłotu: HGE, PHG. Odkurzacze do liści: BLV. Pilarki łańcuchowe: CNS, PSW. Piły do gałęzi: PGS, TLO.

 

B. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1.  Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2.  Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.

3.  Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

4.  Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospo- darczą lub zawodową.

5.  Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty przekazania urządzenia do naprawy.

 

C. SPOSÓB REALIZACJI REKLAMACJI

1. W trybie door to door, D2D, („od drzwi do drzwi”). Reklamację urządzenia należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza na portalu MyKärcher na stronie internetowej www.karcher.pl lub zgłoszenie chęci odbioru urządzenia przez Gwaranta w Biurze Obsługi Klienta pod numerem infolinii: 12 639 71 05. Odbiór paczki następuje przez kuriera DPD ze wskazanego miejsca w Polsce, chyba że Klient zdecyduje się na dostarczenie jej do punktu odbioru i wydawania przesyłek DPD. Pakując urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton należy odłączyć węże i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, śmieci, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przed uszkodzeniem, dołączyć wydruk wygenerowanego protokołu reklamacyjnego, kopię dowodu zakupu i nakleić na paczkę wydruk dostarczonego listu przewozowego. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposaże- niem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu. Gwarant odbiera towar i ponosi koszty przesyłki.

2. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Sprzedawcy. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostar- czone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu.

3. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher lub Autoryzowanego Warsz- tatu Naprawczego (dalej AWN). Aktualny wykaz Warsztatów patrz www.karcher.pl, zakładka Serwis i Wsparcie. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu.

 

D. ODMOWA UZNANIA REKLAMACJI

Serwis odmawia uznania reklamacji tylko w przypadku:

• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,

• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

• braku dowodu zakupu.

 

E. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki; odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi); parownice: osprzęt, uszczelki, zawory; zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry; Urządzenia akumulatorowe: akumulatory.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.

4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.

5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

8. Wady wynikające z przeszkód technologicznych i technicznych – m.in. ograniczenie kompatybilności oprogramowania wynikające z zainstalowania innych aplikacji, niedostosowanie do wymogów minimalnych określonych przez dostawcę aplikacji, niedokonywanie wymaganych aktualizacji.

F. DODATKOWE POSTANOWIENIA

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Adresy Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher i Autoryzo- wanych Warsztatów Naprawczych (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.


Warunki gwarancji – urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WSKAZANIE RZECZY, KTÓREJ DOTYCZY GWARANCJA

Niniejsze warunki gwarancji znajdują zastosowanie do wszystkich modeli urządzeń w kategoriach wymienionych poniżej:

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody: HDS klasa super, HDS klasa średnia, HDS klasa kompakt, HDS upright, HDS urządzenia spe- cjalistyczne, HDS trailer, HDS z silnikiem spalinowym, HDS stacjonarne, na- grzewnice, Urządzenia wysokociśnieniowe: HD klasa super, HD klasa śred- nia, HD klasa kompakt, HD klasa mobilna, HD specjalistyczne, HD classic, HD spalinowe, HD stacjonarne, HDC classic, HDS standard, HDC advanced, HD trailer, generatory prądu PGG, urządzenia ultra wysokociśnieniowe UHP, urządzenia do czyszczenia suchym lodem IB, pompy brudnej wody WWP, Urządzenia ogrodowe: piły łańcuchowe CS, dmuchawy LB, LBB, kosiarki LM, narzędzia wielofunkcyjne MT, MT CS, MT HT, nożyce do żywopłotu HT, pod- kaszarki LT, kosy BCU, Odkurzacze na sucho i mokro: wersje TACT, wersje AP, wersje Standard, wersje do zadań specjalnych., Odkurzacze ręczne: HV, Myjki do okien: WVP, Odkurzacze na sucho: T, BV, BVL, szczotki elektrycz- ne EB, Odkurzacze szczotkowe: CV, CVS, Urządzenia ekstrakcyjne: Puzzi, PW, Dmuchawy: AB, Automaty do wykładzin: BRC, Parownice i odkurzacze parowe: SG, SGV, SGG, Oczyszczacze powietrza: AF, AFG, Urządzenia do de- zynfekcji: PS, ES, Szorowarki z fotelem dla operatora: B R, BD R, Szorowarki step-on: BD RS, Szorowarki walked-behind: BD W, B W, Szorowarki klasy kompakt: BD C, BR C, Szorowarki jedno-tarczowe: BDS, BDP, Szorowarki do schodów: BR ESC, Polerki: BDP, Zamiatarki z fotelem dla operatora: KM R, Zamiatarki walked-behind: KM W, Zamiatarki ręczne: KM C, Odkurzacze przemysłowe: IVC, IVM, IVS, IVR, IVR-B, IVR-L, Odpylacze przemysłowe: ID, Autonomiczne roboty: KIRA, Urządzenia samoobsługowe: SB VC, SB MC, SB OB, Myjnie samochodowe: CB, CWB, CW.

 

B. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może kierować rosz- czenia z tytułu gwarancji bezpośrednio do Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher (zwanymi dalej CWN lub CWN Kärcher) bądź w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)

5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez CWN Kärcher lub AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.

6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do CWN Kärcher lub AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji CWN lub AWN.

8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami. W przypadku Urządzenia zakupionego przez Konsumenta reklamację urządzenia należy zgłosić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem infolinii: 12 639 71 05. W tym przypadku Urządzenie odbierane jest przez Gwaranta i na jego koszt.

9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.

10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)

11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do CWN Kärcher lub AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania CWN lub AWN, CWN lub AWN mają prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)

12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.

13. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

*  – nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT

– urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi

– zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact

**  – nie dotyczy konsumenta

 

C.  ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

CWN Kärcher i AWN odmawiają przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

•  stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

•  dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,

• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,

• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez CWN lub AWN.

 

D.  GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:

• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła

• Parownice: osprzęt zewnętrzny

• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła

• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła

• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne

• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne

• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpiecza- jące frez

• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia

• Urządzenia typu HDR: filtry

• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt

• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).

3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza.

5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika.

6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.

7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.

9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności kon- serwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.

10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządze- niem czy osprzętem.

12. Wady wynikające z przeszkód technologicznych i technicznych – m.in. ograniczenie kompatybilności oprogramowania wynikające z zainstalowania innych aplikacji, niedostosowanie do wymogów minimalnych określonych przez dostawcę aplikacji, niedokonywanie wymaganych aktualizacji.

Adresy Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher i Autoryzowanych Warsztatów Naprawczych (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Zapoznaj się z warunkami gwarancji udzielanej na urządzenia Nilfisk

DOKUMENT GWARANCYJNY DLA URZĄDZEŃ DO UŻYTKU DOMOWEGO


1. Gwarantem jakości produktu jest Nilfisk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków.
Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez
Nilfisk Polska Sp. z o.o.
2. Nilfisk-Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad (materiałowych lub produkcyjnych)
tkwiących w urządzeniu i odpowiada właściwościom i przeznaczeniu określonemu w instrukcji obsługi urządzenia.
3. Gwarancja jest udzielona wyłącznie konsumentowi ze względu na nieprofesjonalny cel zastosowania urządzenia
tj. osobie fizycznej, która nabywa urządzenie wyłącznie na użytek domowy i niezwiązany z działalnością gospodarczą
i/lub zawodową.
4. Nilfisk Polska Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu produktu na funkcjonowanie
urządzenia, pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem. Dodatkowe uprawnienia
gwarancyjne oraz ich zakres do wybranych produktów będą publikowane w formie aneksu do „Dokumentu
gwarancyjnego dla urządzeń do użytku domowego”.
5. Ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji wady, usuwane będą w możliwie najkrótszym terminie nie
przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy lub serwisu producenta. Termin
naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.
6. Urządzenie reklamowane w ramach gwarancji powinno być dostarczone do sprzedawcy i/lub Serwisu Centralnego
NILFISK wraz z wyposażeniem, jakie było dostępne z urządzeniem w chwili zakupu, z czytelną tabliczką znamionową
nie noszącą śladów ingerencji, czyste, z prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.
7. W razie wysyłki urządzenia należy odłączyć złączki i węże, usunąć środki czystości oraz wodę, odpowiednio
zapakować i zabezpieczyć urządzenie by nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz oznakować przesyłkę znakami
„góra-dół” i „ostrożnie szkło”.
8. NILFISK POLSKA SP. z. o.o. może odmówić przyjęcia reklamacji m.in. w przypadku :
a) dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu jaki był dostępny z urządzeniem w chwili zakupu, bez
tabliczki znamionowej;
b) stwierdzenia, że usterka wynika z przyczyny innej niż wada produkcyjna bądź materiałowa tkwiąca w
urządzeniu;
c) stwierdzenia, użytkowania i/lub przechowywania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcja
obsługi;
d) wady lub niezgodności związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia m.in. brak dowodu zakupu,
niewypełniony dokument gwarancji, dostarczone dokumenty ze względu na ich stan nie pozwalają na
identyfikacje czasu i miejsca sprzedaży.
9. Gwarancją jakości w szczególności nie są objęte wady :
a) Części, które przy prawidłowej i zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed
upływem gwarancji w szczególności:
myjki wysokociśnieniowe: osprzęt – (wąż ciśnieniowy, pistolet, lanca, dysze), szczotki węglowe,
zawory wysokociśnieniowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki, olej, łożyska, przewód elektryczny z
wtyczką, pompa wody jeśli zatarcie jest spowodowane pracą na sucho lub wynikające z przemrożenia,
odkurzacze: osprzęt – (wąż, rękojeść, rury, ssawki), filtry, uszczelki, szczotki węglowe, paski napędowe,
łożyska, przewód elektryczny z wtyczką,
b) Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych urządzenia i
wyposażenia;
c) Uszkodzenia powstałe w wyniku przeciążenia urządzenia wynikającego ze złego doboru urządzenia do
rodzaju wykonywanej pracy, które prowadzi do uszkodzenia silnika, pompy lub innych elementów;
d) Przeciążenia urządzenia i kontynuowania pracy urządzeniem niesprawnym (jeżeli zauważysz zmiany w pracy
urządzenia, przerwij pracę i dostarcz je do serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia
powoduje utratę gwarancji);
e) Uszkodzenia spowodowane przez wadliwą instalacją elektryczną lub stosowanie niewłaściwych przedłużaczy
elektrycznych przez użytkownika oraz zalaniem podzespołów elektrycznych dowolnymi cieczami;
f) Uszkodzenia powstałe w związku z brakiem wykonywania niezbędnych i zalecanych czynności
konserwacyjnych;
g) Uszkodzenia powstałe w wyniku zasilania urządzenia brudną i zanieczyszczoną wodą, użytkowaniem
urządzenia z wykorzystaniem nieoryginalnych i/lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i
wyposażenia, wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione przez
NILFISK.

DOKUMENT GWARANCYJNY DLA URZĄDZEŃ DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO


1. O ile nie uzgodniono z Klientem inaczej, gwarancja jakości na Produkty wynosi 24 miesiące, z wyłączeniem baterii i prostowników, które są objęte gwarancją ich producentów, licząc od dnia wydania Produktu, na zasadach określonych w OWS oraz Karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna dla swej skuteczności wymaga rejestracji w serwisie gwarancyjnym Nilfisk, zgodnie z wytycznymi w treści karty gwarancyjnej.
2. Nilfisk zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu .
3. Wszelkie niezgodności, w tym wszelkie braki ilościowe bądź wady fizyczne, należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni robocze od dnia dostawy, drogą elektroniczną na następujący adres email: reklamacje.pl@nilfisk.com. O wadach ukrytych Klient zobowiązany jest powiadomić Nilfisk, na wskazany powyżej adres email, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od ich ujawnienia.
4. Uchybienie powyższym terminom oznacza przyjęcie dostawy Produktów bez zastrzeżeń i utratę roszczeń w tym zakresie.
5. Druk reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Nilfisk. Do momentu dostarczenia reklamowanego Produktu do Nilfisk bądź do czasu wizyty serwisowej, Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany Produkt w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
6. Nilfisk w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji powiadomi Klienta czy reklamację uznaje, oraz w przypadku uznania reklamacji powiadomi o sposobie usunięcia wad, chyba, że inaczej ustalono w umowie z Klientem.
7. O ile Karta gwarancyjna nie stanowi inaczej, gwarancja jest wyłączona w szczególności gdy Produkt bądź jego element jest używany niezgodnie z instrukcją obsługi, jest konserwowany i utrzymywany niezgodnie z instrukcją obsługi, gdy nosi znamiona nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, lub znamiona uszkodzeń mechanicznych.
8. Usunięcie wad fizycznych polegać będzie według wyboru Nilfisk na naprawie wadliwego Produktu , lub wymianie Produktu na wolny od wad. Nilfisk podejmie wszelkie starania by wymiana Produktu na wolny od wad nastąpiła niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia uznania przez Nilfisk reklamacji za uzasadnioną. Wskazany termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium Polski .
9. Nilfisk zastrzega sobie możliwość dokonania naprawy Produktu w ramach uznanej naprawy gwarancyjnej bezpośrednio u Klienta w miejscu przechowywania Produktu , również za pośrednictwem autoryzowanej przez Nilfisk firmy serwisowej.
10. Jeżeli usunięcie wad lub wymiana Produktu wadliwego na wolny od wad okaże się niemożliwe lub związane dla Nilfisk z
nadmiernymi kosztami, Klient może zażądać obniżenia ceny.
11. Produkt powinien być używany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacji, instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji Nilfisk.
12. Nilfisk nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie przez oferowane Produkty innych cech niż określone w specyfikacji
technicznej.
13. Do odpowiedzialności Nilfisk z tytułu wady Produktów nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji (art. 556-581 k.c.).
14. Klient nie ma prawa zwrotu Produktów nieposiadających wad. Niemniej jednak Nilfisk rozpatrzy wniosek Klienta o przyjęcie zwrotu Produktu, o ile taki wniosek zostanie złożony przez Klienta w terminie 10 dni roboczych od daty doręczenia Produktu. Ewentualna zgoda Nilfisk na zwrot produktu jest wyrażana pod warunkiem, że zwracany Produkt zostanie dostarczony Nilfisk w oryginalnym opakowaniu i będzie nieuszkodzony, nieużywany i pełnowartościowy. Klient powinien wysłać zwracane Produkty dopiero po uzyskaniu zgody Nilfisk na zwrot, a Nilfisk nie ma obowiązku odbioru Produktów, co do których nie wyraził zgody na ich zwrot.

Zapoznaj się z warunkami gwarancji udzielanej na urządzenia VIPER

Obowiązuje dla produktów VIPER sprzedawanych na terenie Polski:  

Gwarancja na produkty VIPER udzielana jest  przez Autoryzowanego Dystrybutora VIPER (ADV) na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu i obejmuje wszelkie wady produkcyjne.
Naprawy produktów VIPER, w ramach obowiązującej gwarancji, dokonuje serwis ADV.  
Podstawą przyjęcia produktu VIPER do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez Klienta do serwisu ADV oryginalnego dokumentu zakupu (faktura).
Wszystkie koszty napraw uznanych za gwarancyjne ponosi serwis ADV.  
Gwarancja na maszyny czyszczące VIPER jest ważna wyłącznie na terenie kraju, w którym dokonano zakupu.
UWAGA: Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń spowodowanych m.in. wypadkiem, zaniedbaniem, stosowaniem niewłaściwych środków chemicznych, naprawami dokonywanymi samodzielnie przez osoby inne niż serwis ADV bądź też używaniem produktów VIPER w sposób inny niż określony przez producenta. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych. Szczegóły dotyczące warunków gwarancyjnych zawarte są w Karcie Gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem do Klienta. Prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do Instrukcji Obsługi dołączanej do każdego produktu VIPER.

Zapoznaj się z warunkami gwarancji udzielanej na urządzenia MAKITA

Każdy produkt Makita jest szczegółowo sprawdzany i testowany, przed opuszczeniem fabryki. Przy intensywnym użytkowaniu nawet wysokiej jakości sprzęt co jakiś czas wymaga naprawy. Na nasze produkty udzielamy gwarancji na poniższych warunkach.

Co jest objęte gwarancją?

Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia wprowadzone do obrotu na rynek Polski przez Makita sp. z o.o. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja nie obejmuje m.in. wad urządzenia wynikłych z nieprzestrzegania przez Użytkownika instrukcji obsługi i karty serwisowej, a także wad urządzenia wynikłych z nieodpowiedniego jego składowania i transportu przez Użytkownika. Więcej wyjątków opisanych jest w szczegółowych warunkach gwarancji.

Okres gwarancji

Gwarancja na urządzenie wynosi 12 miesięcy (24 miesiące przy sprzedaży konsumenckiej), od daty jego sprzedaży Użytkownikowi (daty potwierdzonej na karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu, np. paragon, faktura, itd.), z wyjątkami:

- akumulatory, na które okres gwarancji wynosi 6 miesięcy dla wszystkich Użytkowników

- silnika spalinowego Briggs&Stratton w przypadku kosiarek spalinowych

Co należy zrobić, jeśli w okresie gwarancyjnym pojawi się usterka?

W przypadku pojawienia się usterki należy sprzęt zgłosić na serwis zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w karcie gwarancyjnej.

Urządzenie można oddać do dowolnego serwisu autoryzowanego w pobliżu miejsca zamieszkania. Istnieje także możliwość zamówienia kuriera i wysłania urządzenia na serwis centralny.